Allando – Dotacje

Czyste powietrze

Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych


Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych
budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną
księgą wieczystą.


Na co?
Dofi nansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku

Moja woda

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz
minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie
poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie
zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym
dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.


Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu
ochrony przed skutkami zmian klimatu orazzagrożeń
naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi
w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą
do roku 2030 oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030
-strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wspomaganie gospodarki ściekowej poprzez dofi nansowanie
realizacji przez osoby fi zyczne zadań polegających na
wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o
wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia
ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie
jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej

Mój prąd

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii
elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej
mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na
potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.


Nie podlegają dofi nansowaniu projekty polegające na
zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Mój elektryk

Program przewiduje możliwość dofi nansowania
przedsięwzięć polegających na zakupie nowych
pojazdów kategorii M1, wykorzystujący do napędu
wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię
elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych
w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego
cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych
lub innych substancji objętych systemem zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa
w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1077).


Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć
pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był
przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony
i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera
lub fi rmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie
wyższym niż 50 km


Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może
być wykorzystywany do prowadzenia działalności
gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji,
w tym działalności rolniczej. Zakupiony w ramach
przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony
do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych
w działalności gospodarczej.