Allando – Dotacje

Zachęcamy do współpracy wszystkich właścicieli lub użytkowników obiektów zabytkowych

Opiekujemy się obiektami zabytkowymi
• będącymi w rejestrze zabytków
• będącymi w ewidencji wojewódzkiej
• będącymi w ewidencji gminnej
Zajmujemy się sprawami uzgodnień i opiniowania planowanych
działań inwestycyjnych i remontowych, pomożemy w
korespondencji w konserwatorem zabytków oraz w pozyskaniu
niezbędnych pozwoleń. Oferujemy kompleksowe wsparcie na
etapie pozyskiwania dofi nansowania, rozliczania, zarządzania
procesem inwestycyjnym. Poznaj usługi dla wszystkich

Podstawowe źródła finansowania inwestycji w obiektach zabytkowych

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Urzędy Marszałkowie w ramach programów dotyczących
ochrony zabytków
3. Fundusz Kościelny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji
4. Środki dotacyjne i refundacyjne dostępne u Wojewódzkich
Konserwatorów Zabytków
5. Środki miejskie w ramach programów rewitalizacji
6. Środki unijne UE w zakresie dziedzictwa kulturowego,
kultury i rewitalizacji
7. Środki norweskie EOG w zakresie dziedzictwa kulturowego,
kultury i rewitalizacji
8. Środki NFOSIGW w Warszawie – wybrane programy
9. Środki WFOŚIGW – wybrane programy
10. Środki BGK – wybrane programy